www.nuibavi.com

Nuibavi
Điều khoản sử dụng


Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của nuibavi.com. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

Quyền và nghĩa vụ của nuibavi.com

nuibavi.com sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện nuibavi.com nêu ra.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho nuibavi.com không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì nuibavi.com có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

nuibavi.com giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nuibavi.com

Nghĩa vụ của nuibavi.com

nuibavi.com chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

nuibavi.com sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

nuibavi.com chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của nuibavi.com

nuibavi.com sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì nuibavi.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bảo mật: nuibavi.com cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website

Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa nuibavi.com và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.